Talen

You are here

copyrights

# Copyrights  Pi - Group.


Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd in  gegevensbestand of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door afdrukken, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de

webmaster

.

Vrijwel alle namen van software- en hardware producten die in deze website genoemd zijn tergelijkertijd ook handelsmerken en dienen overeenkomstig te worden behandeld, en dit voor zowel Webservice bvba als RIS Blegium bvba.

Ondanks alle aan de samenstelling van deze tekst bestede zorg, kan noch RIS, noch Webservice, noch de webmaster  aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout, die in deze website zou kunnen voortkomen.